Pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului anual de colaborare a Consiliului Judeţean Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile cu activitate de turism din județul Harghita

Denumirea oficială a solicitantului de finanțare nerambursabilă, și în limba maghiară, după caz.

Se va enumera din scopurile Statutului activitățiile din domeniul respectiv (tineret, turism, etc). Proiectele nu sunt eligibile în cazul în care în statutul asociației nu este înscrisă activitatea din domeniul în care pune proiectul.

Numărul contului bancar este format din 24 de caractere. A bankszámla szám 24 karakterből áll.

Se va înscrie titlul programului, scurt și concis în limba română și limba maghiară, respectiv prescurtarea denumirii, cu acronym dacă este cazul.

Se va trece data de începere și de finalizare ale activităților proiectului, iar în cazul în care în cadrul proiectului se organizează un eveniment concret, cu dată fixă, se va trece data concretă a acestuia.

Se va trece locul exact de desfășurare ale activitățile proiectului – denumirea, localitatea, strada, nr.

Se va trece succint scopurile propuse prin proiect, respectiv activitățile prin intermediul cărora se atinge aceste scopuri.

Se va înscrie rezultatele așteptate în urma derulării activității proiectului. Ex: activităţi demarate, grupuri de comunităţi asistate, parteneriate înfiinţate, numărul de localități și
persoane implicate, etc.

Se va trece indicatorii preciși de performanță, de exemplu: număr de evenimente, număr participanți, număr localități implicate, număr de cazare nopți, etc.

Se va înscrie activitățile care se vor realiza în vederea sustenabilității proiectului în raport cu necesitățile și așteptările grupului țintă pentru care s-a organizat programul.

Descrieți proiectele realizate în trecut în acest domeniu. Pentru fiecare proiect se precizează informațiile de mai sus.

Se va trece prin ce mijloace se va mediatiza proiectul

Se va trece suma exactă solicitată ca finanțare nerambursabilă de la Consiliul Județean Harghita, respectiv suma contribuției proprii ce provine din partea asociației/fundației/cultului religios și din alte surse de finanțare (de exemplu: consiliul local, composesorat, finanțări din alte proiecte, vânzări bilete, etc.). Finanţarea asigurată de Consiliul Judeţean Harghita va fi de maxim 80% din bugetul total al proiectului. Diferența de minim 20% din valoarea proiectului trebuie să fie asigurată de către solicitant din contribuție proprie şi din alte surse de finanţare, care reprezintă fondurile proprii ale solicitantului, obținute în condițiile legii, inclusiv sponsorizări, donații, vânzări de bilete, finanțare nerambursabilă primită de la consiliul local sau alte instituții finanțatoare. Contribuţia proprie obligatorie va fi de minim 10% din bugetul total al proiectului.
Atenție! Contribuția proprie de 20% se calculează la valoarea totală a proiectului și nu la suma de finanțare a Consiliului Județean Harghita.
De exemplu:

Total Contribuție proprie + alte Surse de finanțare min. 20% Finanțare Consiliul Județean max. 80%
5000 1000 4000

În tabelul de buget sunt înscrise categoriile de cheltuieli eligibile. Restul categoriilor de cheltuieli sunt neeligibile în cadrul programului. Cheltuielile neeligibile necesare pentru
derularea proiectului pot fi acoperite atât din contribuţia proprie cât şi din alte surse de finanţare, tabelul de buget al cererii de finanțare putându-se fi modificat/completat în acest sens de către solicitant fără aprobarea prealabilă a finanţatorului.