ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului anual de sprijin a asociaţiilor pompierilor voluntari din judeţul Harghita pe anul 2019

1.   Autoritate contractantă: Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, Cod Fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.

2.   Solicitanţii pot fi: asociaţiile pompierilor voluntari sau persoane juridice fără scop patrimonial – organizaţii, asociaţii ori fundaţii – constituite conform legii, care desfășoară acţiuni de prevenire, intervenţie, servicii de urgenţă voluntare pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita.

3.   Reglementări legale:

Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

4.   Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

 • sprijinirea organizării evenimentelor, acţiunilor, concursurilor organizate de către asociaţiile pompierilor voluntari și pentru tineri;
 • sprijinirea relațiilor de cooperare națională și internațională privind organizarea unor schimburi de experiență, evenimente, cursuri de pregătire, etc. destinate pompierilor voluntari;
 • sprijinirea organizării diferitelor programe legate de educația tinerilor în domeniul activităților pompierilor voluntari;
 • sprijinirea achiziţionării uniformelor şi echipamentelor de protecţie pentru pompierii voluntari (sub 2.500 lei fiecare);
 • sprijinirea achiziționării echipamente  de stingere a incendiilor pentru pompierii voluntari – exemplu: hidrant, motoferăstrău, cutie hidrant, furtun refulare, reducție, scări, topoare, lopeți (sub 2.500 lei fiecare);
 • sprijinirea participării pompierilor voluntari la cursurile de pregătire
 • editarea și tipărirea unor publicații, broșuri, manuale, pliante, afișe de informare și educare pentru activități de educare a populației
 • susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse la diferite organisme de finanțare;

Finanţările nerambursabile NU pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

5.   Suma aprobată pe anul 2019: 300.000 lei

6.   Durata programului: anul 2019.

7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect la Registratura Consiliului Județean Harghita, data limită de depunere, 16 mai 2019, orele 12,00, sau la birourile teritoriale ale Consiliului Judeţean Harghita cu data limită de depunere 16 mai 2019, orele 10,00, după cum urmează:

 • Cristuru Secuiesc, Piața Libertății nr. 55;
 • Gheorgheni, Piața Libertății nr. 15;
 • Odorheiu Secuiesc, str. 1 decembrie 1918, nr. 9;
 • Toplița, B-dul Nicolae Balcescu, nr.14 (Sediul Primăriei), etaj II, camera 214.

Propunerile de proiecte se depun și on-line pe linkul: http://judetulharghita.ro:8090/?lang=ro, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: endresalamon@hargitamegye.ro

8. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, camera 208/A, persoana de contact: Salamon Endre, telefon 207700, interior 1308 şi de pe site-ul www.judetulharghita.ro.

9. Perioada de selecție și evaluare a proiectelor: 17 mai, ora 08,00 – 3 iunie 2019, ora 16,00.

Copie după bilanţul contabil pe anul precedent

La bilanțul contabil trebuie anexat și documentul de înregistrare la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice.

În cazul în care până la data limită de depunere a proiectelor nu s-a depus bilanțul contabil la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice, puteți depune bilanțul contabil pe anul 2015, iar bilanțul contabil pe anul 2016 aveți obligația să depuneți până la momentul încheierii contractului de finanțare.

În cazul în care un solicitant depune în cadrul programului mai mult de un proiect, documentul de mai sus trebuie anexat numai la un singur proiect, iar la celelalte proiecte se anexează o declarație în acest sens, menționând titlul proiectului la care s-a anexat documentul respectiv.

Copii după actul constitutiv, statutul şi actele adiţionale, după caz

În cazul în care un solicitant depune în cadrul programului mai mult de un proiect, documentul de mai sus trebuie anexat numai la un singur proiect, iar la celelalte proiecte se anexează o declarație în acest sens, menționând titlul proiectului la care s-a anexat documentul respectiv.

Raport privind activitatea pe anul precedent

În acest raport trebuie să detaliați activitățile derulate de solicitant în anul precedent. Raportul de activitate pe anul precedent să nu fie un raport financiar.

În cazul în care un solicitant depune în cadrul programului mai mult de un proiect, documentul de mai sus trebuie anexat numai la un singur proiect, iar la celelalte proiecte se anexează o declarație în acest sens, menționând titlul proiectului la care s-a anexat documentul respectiv.

Copie după certificatul de înregistrare fiscală

În cazul în care un solicitant depune în cadrul programului mai mult de un proiect, documentul de mai sus trebuie anexat numai la un singur proiect, iar la celelalte proiecte se anexează o declarație în acest sens, menționând titlul proiectului la care s-a anexat documentul respectiv.

Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către bugetul de stat, precum şi contribuţiile pentru asigurările sociale de stat, valabil la data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte

Certificatul de atestare fiscală trebuie solicitat de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Harghita.

În vederea eliberării certificatului de atestare fiscală trebuie completat un formular tip, trebuie semnat și ștampilat, și depus la sediul sau birourile teritoriale ale Administrației Județene a Finanțelor Publice Harghita.

În baza acestui formular se va elibera certificatul de atestare fiscală în termen de o zi de la data depunerii formularului.

Pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscală nu trebuie plătit.

În cazul în care un solicitant depune în cadrul programului mai mult de un proiect, documentul de mai sus trebuie anexat numai la un singur proiect, iar la celelalte proiecte se anexează o declarație în acest sens, menționând titlul proiectului la care s-a anexat documentul respectiv.

Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către bugetul local, valabil la data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte

Certificatul de atestare fiscală trebuie solicitat de la primăriile în a căror rază de competență teritorială se află sediul solicitantului.

În vederea eliberării certificatului de atestare fiscală trebuie completat un formular tip, trebuie semnat și ștampilat, și depus la caseria primăriei.

În baza acestui formular se va elibera certificatul de atestare fiscală în termen de o zi de la data depunerii formularului.

Pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscală nu trebuie plătit. În caz de urgență, atestatul fiscal se eliberează și în ziua solicitării contra sumei de 20 de lei.

În cazul în care un solicitant depune în cadrul programului mai mult de un proiect, documentul de mai sus trebuie anexat numai la un singur proiect, iar la celelalte proiecte se anexează o declarație în acest sens, menționând titlul proiectului la care s-a anexat documentul respectiv.

Declaraţii pe propria răspundere

Modelele acestor declarații se regăsesc la sfârșitul Cererii de finanțare.

Greșeli frecvente

 • Un solicitant poate depune mai multe proiecte în cadrul aceluiași program, cu condiția ca acele proiecte să fie pentru activități diferite.
 • La proiect trebuie să anexați toate documentele solicitate din partea finanțatorului, conform Ghidului solicitantului.
 • Certificatele de atestare fiscală trebuie să fie valabile la data limită de depunere a proiectelor (19 aprilie 2017).
 • În cadrul fiecărui program sunt enumerate activitățile finanțate (cu excepția programelor culturale), doar aceste activitățile pot primi finanțare din partea Consiliul Județean Harghita. În cadrul programelor culturale sunt enumerate activitățile care vor avea prioritate la atribuirea finanțării. În cazul programelor culturale precizăm faptul că se pot depune proiecte pentru orice activitate culturală, nu numai pentru cele care au prioritate la atribuirea finanțării.
 • Nu se poate atribui finanțare nerambursabilă retroactiv pentru activități începute sau finalizate în momentul încheierii contractului de finanțare.
 • Finanţările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.
 • Contribuția proprie de 20% se calculează la valoarea totală a proiectului, nu numai la valoarea de finanțare nerambursabilă solicitată de la Consiliul Județean Harghita.
 • Bugetul proiectului trebuie să fie bine fundamentat și detaliat. De ex. cazare pentru 20 de persoane, 5 nopți, cu 60 lei/noapte, suma finală 6.000 lei.
 • Trebuie să anexați oferte de preț doar în cazul proiectelor culturale.
 • În cazul proiectelor culturale trebuie să depuneți o singură ofertă de preț, nu este necesară anexarea mai multor oferte de preț. Însă este nevoie de ofertă de preț pentru fiecare categorie de cheltuieli.
 • Solicitantul este obligat să asigure o contribuție proprie de 10%, restul de 10% poate să asigure din alte surse de finanțare.
 • De la Consiliul Județean Harghita se poate solicita o finanțare nerambursabilă de maxim 80%, care trebuie calculat la valoarea totală a proiectului.
 • Categoriile de cheltuieli trebuie să fie în concordanță cu activitățile proiectului.

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz