Pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și tradiționale în județul Harghita

Denumirea oficială a solicitantului de finanțare nerambursabilă, și în limba maghiară, după caz.

acţiune culturală – prezentarea publică a rezultatului unei activităţi având caracter nerepetabil în timp, în urma căreia rezultă un bun cultural de tip eveniment;
proiect cultural – suma activităţilor specifice unor anumite domenii culturale/artistice sau, după caz, ansamblul de acţiuni culturale structurate organic, realizat într-o perioadă de timp determinată, care nu excede, de regulă, durata unui exerciţiu financiar în urma căruia rezultă un bun cultural;
program cultural – ansamblu de proiecte culturale sau, după caz, ansamblu de proiecte şi acţiuni culturale, subsumat unei teme/concepţii, realizat într-o perioadă de timp care excede, de regulă, durata unui exerciţiu financiar, dobândind caracter multianual, în urma căruia rezultă unul sau mai multe bunuri culturale. (conform OG. 2/2008 art.1 alin.2)

Numărul contului bancar este format din 24 de caracter.

Se vor enumera din scopurile actului de înființare activitățile din domeniul cultural. Proiectele nu sunt eligibile în cazul în care în statutul asociației nu este înscrisă activitatea din domeniul cultural.

Se va înscrie titlul programului, scurt și concis în limba română și limba maghiară, respectiv prescurtarea denumirii, după caz cu acronim.

Se va trece locul exact de desfășurare al activităților proiectului – denumirea, localitatea, strada și nr.

Se va trece data de începere și de finalizare ale activităților proiectului, iar în cazul în care în cadrul proiectului se organizează un eveniment concret, cu dată fixă, se va trece data concretă a acestuia.

Se vor trece succint scopurile propuse prin proiect, respectiv activitățile prin intermediul cărora se ating aceste scopuri.

Se vor înscrie rezultatele așteptate în urma derulării activității proiectului. Ex: activităţi demarate, grupuri de comunităţi asistate, parteneriate înfiinţate, numărul de localități și
persoane implicate, etc.

La fel ca la punctul II.7. în cazul programelor culturale cu caracter sau impact asupra turismului din județul Harghita, așa cum prevede Ghidul solicitantului: sprijinirea programelor, proiectelor și acțiunilor cu caracter cultural care să contribuie la dezvoltarea turismului cultural al regiunii.
De exemplu: număr turiști, număr de înnoptări, etc.

Se vor trece indicatorii preciși de performanță, de exemplu: număr de evenimente, număr participanți, număr localități implicate, număr de cazare nopți, etc.

Se vor înscrie activitățile care se vor realiza în vederea sustenabilității proiectului în raport cu necesitățile și așteptările grupului țintă pentru care s-a organizat programul.

Descrieți proiectele realizate în trecut în acest domeniu. Pentru fiecare proiect se precizează informațiile de mai sus.

Se va trece suma exactă solicitată ca finanțare nerambursabilă de la Consiliul Județean Harghita, respectiv suma contribuției proprii ce provine din partea asociației/fundației/cultului religios și din alte surse de finanțare (de exemplu: consiliul local, composesorat, finanțări din alte proiecte, vânzări bilete, etc.). Finanţarea asigurată de Consiliul Judeţean Harghita va fi de maxim 80% din bugetul total al proiectului. Diferența de minim 20% din valoarea proiectului trebuie să fie asigurată de către solicitant din contribuție proprie şi din alte surse de finanţare, care reprezintă fondurile proprii ale solicitantului, obținute în condițiile legii, inclusiv sponsorizări, donații, vânzări de bilete, finanțare nerambursabilă primită de la consiliul local sau alte instituții finanțatoare. Contribuţia proprie obligatorie va fi de minim 10% din bugetul total al proiectului.
Atenție! Contribuția proprie de 20% se calculează la valoarea totală a proiectului și nu la suma
de finanțare a Consiliului Județean Harghital.
De exemplu:

Total Finanțare Consiliul Județean Contribuție proprie + alte
5000 4000 1000