Pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programul special de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita pe anul 2019

1. Autoritate Contractantă: Consiliul Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5., Cod Fiscal 4245763, tel.: 0266-207700, fax: 0266-207716.

2. Solicitanții pot fi: persoane fizice și juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înființate sau recunoscute în condițiile legii române, cu prioritate asociațiile, fundațiile și cultele religioase, care organizează și derulează diferite programe, proiecte și acțiuni sociale şi culturale ale solicitanţilor de etnie română în județul Harghita.

3. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:

Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare ale programelor şi proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

4. Se acordă finanțare nerambursabilă pentru:

Programe, proiecte și acțiuni cu caracter cultural, organizate de persoane fizice sau persoane juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înfiinţate sau recunoscute în condiţiile legii române. Vor avea prioritate la atribuirea finanțării:

 • sprijinirea activităților teatrelor amatoare din județul Harghita,
 • sprijinirea activității fanfarelor din județul Harghita, cu condiția să fie alocat obligatoriu din suma de finanțare 20% pentru achiziția instrumentelor muzicale,
 • sprijinirea activităților legate de elaborarea bazelor de date privind valorile patrimoniului cultural ale județului Harghita,
 • sprijinirea activităților legate de Centenar,
 • sprijinirii activității formațiilor muzicale din județul Harghita,
 • programe, proiecte și acțiuni cu caracter cultural care să contribuie la dezvoltarea turismului cultural al regiunii,
 • sprijinirea unor activități culturale desfășurate în cadrul zilelor satelor,
 • organizarea cursurilor de dans popular, a organizării periodice a seratelor de dans popular și de spectacole de dansuri populare în cadrul căruia cursanții prezintă cele învățate.

Finanţările nerambursabile NU pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

5. Suma aprobată: 60.000 lei.

6. Durata programului: anul bugetar 2019.

7. Locul și data limită de depunere ale ofertelor culturale: Solicitantulvadepunepropunerea de proiect la RegistraturaConsiliuluiJudețeanHarghita, data limită de depunere 16 mai 2019, orele 12:00, sau la birourileteritoriale ale ConsiliuluiJudeţeanHarghita cu data limită de depunere 16 mai 2019, orele 10:00, după cum urmează:

 • Cristuru Secuiesc, Piața Libertății nr. 55;
 • Gheorgheni, Piața Libertății nr. 15;
 • Odorheiu Secuiesc, str. 1 decembrie 1918, nr. 9;
 • Toplița, B-dul Nicolae Balcescu, nr.14 (Sediul Primăriei), etaj II, camera 214,

și on-line pe linkul: http://judetulharghita.ro:8090/?lang=ro, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: ianovitsistvan@judetulharghita.ro.

8. Solicitarea finanțării nerambursabile:

Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului și Formularul Ofertei Culturale, se pot procura de la sediul Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5., biroul nr. 208/A, persoana de contact: Ianovits István Zsolt, tel: 0266-207.700, interior 1308, email: ianovitsistvan@judetulharghita.ro și de pe site-ul www.judetulharghita.ro

Copie după bilanţul contabil pe anul precedent

La bilanțul contabil trebuie anexat și documentul de înregistrare la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice.

În cazul în care până la data limită de depunere a proiectelor nu s-a depus bilanțul contabil la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice, puteți depune bilanțul contabil pe anul 2015, iar bilanțul contabil pe anul 2016 aveți obligația să depuneți până la momentul încheierii contractului de finanțare.

În cazul în care un solicitant depune în cadrul programului mai mult de un proiect, documentul de mai sus trebuie anexat numai la un singur proiect, iar la celelalte proiecte se anexează o declarație în acest sens, menționând titlul proiectului la care s-a anexat documentul respectiv.

Copii după actul constitutiv, statutul şi actele adiţionale, după caz
În cazul în care un solicitant depune în cadrul programului mai mult de un proiect, documentul de mai sus trebuie anexat numai la un singur proiect, iar la celelalte proiecte se anexează o declarație în acest sens, menționând titlul proiectului la care s-a anexat documentul respectiv.
Copie după certificatul de înregistrare fiscală
În cazul în care un solicitant depune în cadrul programului mai mult de un proiect, documentul de mai sus trebuie anexat numai la un singur proiect, iar la celelalte proiecte se anexează o declarație în acest sens, menționând titlul proiectului la care s-a anexat documentul respectiv.
Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către bugetul de stat, precum şi contribuţiile pentru asigurările sociale de stat, valabil la data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte

Certificatul de atestare fiscală trebuie solicitat de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Harghita.

În vederea eliberării certificatului de atestare fiscală trebuie completat un formular tip, trebuie semnat și ștampilat, și depus la sediul sau birourile teritoriale ale Administrației Județene a Finanțelor Publice Harghita.

În baza acestui formular se va elibera certificatul de atestare fiscală în termen de o zi de la data depunerii formularului.

Pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscală nu trebuie plătit.

În cazul în care un solicitant depune în cadrul programului mai mult de un proiect, documentul de mai sus trebuie anexat numai la un singur proiect, iar la celelalte proiecte se anexează o declarație în acest sens, menționând titlul proiectului la care s-a anexat documentul respectiv.

Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către bugetul local, valabil la data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte

Certificatul de atestare fiscală trebuie solicitat de la primăriile în a căror rază de competență teritorială se află sediul solicitantului.

În vederea eliberării certificatului de atestare fiscală trebuie completat un formular tip, trebuie semnat și ștampilat, și depus la caseria primăriei.

În baza acestui formular se va elibera certificatul de atestare fiscală în termen de o zi de la data depunerii formularului.

Pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscală nu trebuie plătit. În caz de urgență, atestatul fiscal se eliberează și în ziua solicitării contra sumei de 20 de lei.

În cazul în care un solicitant depune în cadrul programului mai mult de un proiect, documentul de mai sus trebuie anexat numai la un singur proiect, iar la celelalte proiecte se anexează o declarație în acest sens, menționând titlul proiectului la care s-a anexat documentul respectiv.

Declaraţii pe propria răspundere

Modelele acestor declarații se regăsesc la sfârșitul Cererii de finanțare.

Greșeli frecvente

 • Un solicitant poate depune mai multe proiecte în cadrul aceluiași program, cu condiția ca acele proiecte să fie pentru activități diferite.
 • La proiect trebuie să anexați toate documentele solicitate din partea finanțatorului, conform Ghidului solicitantului.
 • Certificatele de atestare fiscală trebuie să fie valabile la data limită de depunere a proiectelor (19 aprilie 2017).
 • În cadrul fiecărui program sunt enumerate activitățile finanțate (cu excepția programelor culturale), doar aceste activitățile pot primi finanțare din partea Consiliul Județean Harghita. În cadrul programelor culturale sunt enumerate activitățile care vor avea prioritate la atribuirea finanțării. În cazul programelor culturale precizăm faptul că se pot depune proiecte pentru orice activitate culturală, nu numai pentru cele care au prioritate la atribuirea finanțării.
 • Nu se poate atribui finanțare nerambursabilă retroactiv pentru activități începute sau finalizate în momentul încheierii contractului de finanțare.
 • Finanţările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.
 • Contribuția proprie de 20% se calculează la valoarea totală a proiectului, nu numai la valoarea de finanțare nerambursabilă solicitată de la Consiliul Județean Harghita.
 • Bugetul proiectului trebuie să fie bine fundamentat și detaliat. De ex. cazare pentru 20 de persoane, 5 nopți, cu 60 lei/noapte, suma finală 6.000 lei.
 • Trebuie să anexați oferte de preț doar în cazul proiectelor culturale.
 • În cazul proiectelor culturale trebuie să depuneți o singură ofertă de preț, nu este necesară anexarea mai multor oferte de preț. Însă este nevoie de ofertă de preț pentru fiecare categorie de cheltuieli.
 • Solicitantul este obligat să asigure o contribuție proprie de 10%, restul de 10% poate să asigure din alte surse de finanțare.
 • De la Consiliul Județean Harghita se poate solicita o finanțare nerambursabilă de maxim 80%, care trebuie calculat la valoarea totală a proiectului.
 • Categoriile de cheltuieli trebuie să fie în concordanță cu activitățile proiectului.

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz