Programului anual de colaborare cu organizaţii neguvernamentale care desfăşoară activităţi de protecţie şi promovare a drepturilor copilului şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc în judeţul Harghita

1. Autoritatea contractantă: Consiliul Judeţean Harghita prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, instituţie publică de interes judeţean, înfiinţată prin Hotărârea nr. 160/2004 a Consiliului Judeţean Harghita, în subordinea acestuia, cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii nr.5, judeţul Harghita., cod poştal 530140., tel 0266.314711 , fax. 0266.207754.
2. Solicitanţii pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii sau fundaţii, constituite conform legii, care desfăşoară activităţi de protecţie şi promovare a drepturilor copilului şi tinerilor, aflaţi în situaţii de risc în raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita, acreditați ca furnizori sociali, conform legii .
3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:
>Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
> Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
>Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
> Hotărârea de Guvern nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
> Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:
– asigurarea funcţionării, dezvoltării şi diversificării serviciilor/centrelor de zi şi a celor de consiliere la nivel comunitar ;
– activităţi de prevenire a abandonului familial, de îngrijire pe timpul zilei şi asigurarea a 1-2 mese pe zi pentru copiii în dificultate sau cu dizabilităţi, aflaţi în situaţii de risc de fi separaţi de familie, datorită problemelor socio-economice, psihologice sau medicale ale acesteia, beneficiari ai serviciilor/centrelor de zi;
– activităţi şi programe educaţionale în servicii şi centre de zi, pe timpul zilei, adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor, derulate sub îndrumarea specialiştilor ( sprijin pentru efectuarea temelor, sprijin pentru formarea şi dezvoltarea abilităţilor şcolare, activităţi de dezvoltare a creativităţii, etc);
– activităţi de prevenire a abandonului copilului nou născut, pentru cuplul mama –copil;
– activităţi şi programe de abilitare şi reabilitare pentru copii cu deficienţe, precum și copiii beneficiari ai serviciilor/centrelor de îngrijire de zi şi ai sistemului de protecţie specială ;
– activităţi şi programe recreative şi de socializare pentru copii în dificultate şi cu deficienţe din servicii/centre de zi, precum şi pentru copii/tineri din sistemul de protecţie specială şi din servicii/centre de sprijin pentru tineri care au părăsit sistemul de protecţie şi se află în situaţii de risc; organizarea sau participarea la tabere, excursii, schimb de experienţă, concursuri de talente, spectacole , expoziţii, etc ;
– activităţi pentru formarea deprinderilor de viaţă independentă pentru copii şi tineri din sistemul de protecţie specială şi pentru tineri aflaţi în situaţii de risc care au părăsit sistemul de protecţie, în domeniul dezvoltării personale, al sprijinirii integrării socioprofesionale, prin stimularea şi asigurarea participării acestora la activităţi gospodăreşti, la ateliere de lucru şi la alte îndeletniciri meşteşugăreşti, sprijinirea în găsirea şi menţinerea unui loc de muncă.
5. Suma aprobată pe anul 2017: 300.000 lei.
6. Durata programului: anul 2017.
7. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte:
Solicitantul va depune propunerea de proiect la registratura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, din mun.Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5, camera 302, cod poştal 530140, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail office@dgaspchr.ro sau office@gyerekvedelemhr.ro
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte:
Pentru prima sesiune de selecţie 19 aprilie 2017, ora 11.00.
8. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, din Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5, camera 302, persoana de contact: Cibi Andrea, telefon 0266 314711, interior 1651 şi de pe adresa de e-mail office@dgaspchr.ro sau office@gyerekvedelemhr.ro